Start

De Vereniging

Historisch spreekuur

Foto van de maand

Nieuws

Winkel

Jaarverslagen

Aanwinsten

Vraag&antwoord

Links

Sponsors

Boekenwinkel

 Bestellingen schriftelijk of per e-mail winkel@hvwk.nl  of door overmaking op NL57 INGB 0002 0236 75 t.n.v. Historische Werkgroep te Wateringen.

 

Prijslijst

 

WATERINGSE QUOHIEREN

 

In 1990 zijn wij begonnen met het toegankelijk maken van archiefstukken voor een groter publiek. In deze reeks verschijnen uittreksels en tekstuitgaven van rechterlijke, notariële en gemeentelijke archiefstukken.

Titel Prijs Per post
1. Volkstelling 1829.

Deze uitgave geeft een overzicht van de stand der bevolking in 1829 in de toenmalige gemeente Wateringen op basis van de eerste volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden die op 29 september 1829 plaatsvond. In totaal had Wateringen 1519 inwoners, verdeeld over 336 gezinnen. (ISBN 90-73540-01-1)

€ 7,95 € 11,55 
Volkstelling 1829.jpg (51226 bytes)
2. 100e en 200e penning. 1698 - 1722.

De 100e penning was een belasting van 1% op alle goederen, een soort personele belasting. In het gemeentearchief van Wateringen is de administratie van deze belasting van 1689 tot 1722 bewaard gebleven. De titel is ontleend aan het archiefstuk zelf, doch dit bevat alleen de 100e penning. Deze uitgave bevat alle aangeslagenen, bedragen en andere belangrijke gegevens. (ISBN 90-73540-02-X)

€ 7,95 € 11,55 
100e en 200e penning.jpg (60666 bytes)
3. Transporten ... 1645-1720

Deze bewerking geeft de belangrijkste gegevens van grondverkopen, hypotheken en andere transacties die tussen 1645 en 1720 ten overstaan van schout en schepenen van Wateringen zijn gedaan. (ISBN 90-73540-06-2)

€ 7,95 € 11,55 
Transporten 1645-1720.jpg (54253 bytes)
4. Beslissingen van het College van Burgemeester en Wethouders en van den Burgemeester van Wateringen 30 Mei 1940-19 November 1945

Deze tekstuitgave bevat alle besluiten die door B&W en, na de opheffing van de gemeenteraden, door de burgemeester zijn genomen gedurende en vlak na de Tweede Wereldoorlog. (ISBN 90-73540-07-0)
€ 12,50 € 16,10
BeslissingenB&W.jpg (57989 bytes)
5. Notulen van de gemeenteraad van Wateringen 5 September 1939 - 28 Augustus 1941

Deze tekstuitgave bevat de letterlijke tekst van de notulen van de 26 openbare en besloten vergaderingen van de gemeenteraad in de periode 1939-1941. Elk agendapunt is voorzien van een verklarende toelichting. Een uitgebreide index vergemakkelijkt het zoeken.
Bij de verkiezingen van 1939 werd een nieuwe raad gekozen die zijn taak startte aan het begin van de oorlog in Oost-Europa. Per 1 september 1941 werden alle gemeenteraden in Nederland opgeheven door de Rijkscommissaris.
(tweede geheel herziene druk, april 2009, ISBN 978-90-73540-17-0)
€ 7,95 € 11,55
6. Notulen van de gemeenteraad 12 april 1994 - 31 maart 1998

Deze tekstuitgave bevat de letterlijke notulen van 46 raadsvergaderingen. Bij elk agendapunt is in het kort de inhoud van het voorstel vermeld. Uiteraard is er een uitgebreide index opgenomen waarin o.a. gezocht kan worden op personen, instellingen en onderwerpen.
De verkiezingen van 1994 vonden plaats na de grenswijziging met Den Haag. Er trad een college aan van CDA, D66 en PvdA. De VVD werd oppositiepartij. In deze vier jaar werden beslissingen genomen die het aanzien van de gemeente hebben veranderd. Vooral de bouwplannen springen in het oog: Vliethof, VIOS, Poortweide en een nieuwe gymzaal bij de Andreashof. De basis werd gelegd voor 't Hoogje, de doorsteek bij het Gantelplein en de nieuwbouw van de Scouting. De Dorpskade werd verbreed en langs de Rozemarijn werd een groenstrook aangelegd.
Wateringen sloot zich aan bij het stadsgewest Haaglanden en er was zelfs sprake van een echte stadsprovincie. Samen met de andere Westlandse gemeenten werd het Milieu-bureau Westland opgericht. Veel tijd is besteed aan de kerntakendiscussie, het beheer van het zwembad werd geprivatiseerd en het postagentschap in Kwintsheul verdween. Er waren ook protesten: tegen de geplande afsluiting van het Oosteinde, tegen de bouw van woningen naast de Gereformeerde Kerk en tegen het bouwplan Wilgenhove. (ISBN 978-90-73540-15-6)
€ 27,95 € 36,95
7. Notulen van de gemeenteraad van Wateringen 1 september 1953 - 29 augustus 1958

Deze tekstuitgave bevat de notulen van de 106 openbare en besloten raadsvergaderingen in de periode 1953-1958. Elk agendapunt is voorzien van een verklarende toelichting. Een uitgebreide index vergemakkelijkt het zoeken.
De verkiezingen van 1953 leverden een voor die tijd enorme aardverschuiving op. Voor het eerst raakte de KVP een zetel kwijt aan de PvdA. En daarmee kwam ook voor het eerst een vrouw in de Wateringse gemeenteraad, mevrouw Tierates-Meershoek.
De gemeente Wateringen maakt in deze periode een enorme ontwikkeling door. Nieuwe huizen schieten als paddenstoelen uit de grond langs de Harry Hoekstraat. De eerste flatgebouwen worden neergezet en de vaart in de Herenstraat wordt gedempt. In 1957 wordt na tientallen jaren touwtrekken de grenswijziging doorgevoerd waardoor Kwintsheul eindelijk onder één gemeente komt te vallen, in plaats van onder vier.
Naast grote werken is er ook aandacht voor de verenigingen. Er komt subsidie voor de katholieke en protestantse bibliotheken en de Phoenix en St. Gregorius krijgen geld voor nieuwe uniformen.
Zorgen zijn er natuurlijk ook. De grondhonger van Den Haag was ook toen groot en de "jeugd van tegenwoordig" maakt het de raad niet makkelijk. Raadslid Van der Kruit heeft daarom een doeltreffende oplossing tegen vandalisme: "De kinderen moeten aan een touw worden gelegd."
(april 2009, ISBN 978-90-73540-16-3)
€ 19,95 € 25,95
     
     


 

 

OUD-NOTARIEEL

 

Notaris Jan Denick Patijn (1802-1820) geadmitteerd 18 september 1800

Van 1800 tot 1820 was Jan Denick Patijn werkzaam als (eerste) notaris in Wateringen. In deze serie publicaties worden de belangrijkste gegevens uit de door hem opgemaakte akten (huurcontracten, testamenten, boedelscheidingen enz.) op een overzichtelijke manier weergegeven. (3 delen: ISBN 90-73540-09-7, ISBN 90-73540-10-0, ISBN 90-73540-11-9)

Titel Prijs Per post
OUD-NOTARIEEL. 1. € 6,60 €10,20 
Oud-Notarieel 1.jpg (67724 bytes)
OUD-NOTARIEEL. 2. € 6,60 €10,20 
Oud-Notarieel 2.jpg (71825 bytes)
OUD-NOTARIEEL. 3. € 7,95 €11,55 
Oud-Notarieel 3.jpg (69022 bytes)

OWK-reeks

Titel Prijs Per post
1. Het Hof als buitenplaats. 2e druk
De verwoesting van het Hof in 1573 betekende niet het einde. Op de restanten verrees een echte buitenplaats voor Delftse regentenfamilies: Van der Dussen, Brasser, Hallingh en Gael. Er waren een tuinmanshuis, een koetshuis, een paardenstal, een duiventoren, boomgaarden, tuinen, lanen, singels en vijvers. In 1810 wordt het Hof een boerderij. (2e druk)
€ 2,25 € 4,75
Het Hof als buitenplaats.jpg (92488 bytes)
2. Het Hof als klooster

Nadat de familie Van de Wateringhe was uitgestorven, kwamen alle bezittingen aan de familie Van Naaldwijk. Hendrik IV van Naaldwijk stond op 19 augustus 1485 zijn bezittingen in Wateringen af aan het cisterciënzerklooster St. Salvator te Antwerpen met de bedoeling er een klooster te stichten. In 1573 wordt het klooster verwoest door de Watergeuzen tijdens het beleg van Leiden.

€ 2,25 € 4,75
Het Hof als klooster.jpg (87437 bytes)
3. Waar Wateringen kerkt(e). 2e druk

Dit boekje (gerealiseerd met steun van de gezamenlijke kerken) bevat van de vijf kerkgemeenschappen - en gebouwen (Hervormde Kerk, St. Jan de Doper, St. Andreas, St. Joseph en de Gereformeerde Kerk) een zeer uitgebreide beschrijving en veel foto's. Tevens is de Islamitische gebedsruimte als zesde 'kerk' toegevoegd. (ISBN 90-73540-04-6) (2e herziene druk)

€ 2,25 € 5,35
Waar Wateringen kerkte.jpg (53896 bytes)
4. Monumenten om ons heen.

Tijdens de eerste Open Monumentendag werden in Wateringen acht gebouwen opengesteld. Dit boekje geeft een korte beschrijving van elk van die gebouwen: de Hofboerderij, molen Windlust, de Schoutswoning, het Raadhuis, de St. Andreas, de St. Jan de Doper, het Wapen van Wateringen en de Hervormde kerk.
Prijs: uitverkocht, een nieuwe druk is in voorbereiding.

tijdelijk uitverkocht
owk4_monumenten.jpg (22697 bytes)
5. Hier staat een echt Hollandsch bouwwerk

In 1990 verschenen de eerste berichten over de mogelijke sloop van het raadhuis. In dit boekje wordt voor het eerst een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de besluitvorming, de bouw en de uitbreiding. Ook komen architect Kropholler en de kunstenaars Altorf, Martinez, Nijland en Van der Sluys aan bod. (ISBN 90-73540-03-8)

 

 

UITVERKOCHT

Hollands bouwwerk.jpg (89813 bytes)

LOSSE UITGAVEN

Titel Prijs Per post
450 jaar klooster Bethlehem te Wateringen

De auteur, pater Van Schie, beschrijft zo uitgebreid mogelijk de stichting van het klooster, het functioneren en de plaats binnen de Cisterciënzerorde. Het artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de Cistercienser-Chronik in 1935. De oorspronkelijke titel was: 450 Jahre Kloster Bethlehem zu Wateringen : die letzte Holländische Klostergrundung vor der Reformation.
€ 3,40 € 7,00 
Klooster Bethlehem 450 jaar.jpg (62201 bytes)
Kruikius in namen

In 1712 vervaardigde cartograaf Nicolaes Kruikius samen met zijn broer een gedetailleerde kaart van Delfland in opdracht van het Hoogheemraadschap. De details op deze kaart (boerderijen, waterlopen, bruggen) zijn nog steeds een welkome bron voor historisch onderzoek. Het heeft tot 1993 geduurd voor er een index werd gemaakt van alle namen die op de enorme kaart zijn vermeld. De tweede druk verscheen in 2004. (ISBN 90-73540-14-3)

€ 7,95 €11,55 
Kruikius.jpg (184290 bytes)
Nieuwe Klanken over Wateringen

Ter gelegenheid van de restauratie van de toren van de Hervormde Kerk wordt in 1979 een grote inzameling gehouden om de toren te voorzien van een beiaard. In dit boek wordt uitgebreid de geschiedenis van het kerkgebouw en de toren beschreven. Ook worden alle klokken van het beiaard met hun schenkers vermeld.

€4,50 €7,60
Nieuwe klanken.jpg (41718 bytes)
 
Wateringen & Kwintsheul. 25 jaar in beeld

In 25 jaar is veel onderzoek verricht en zijn veel gegevens verzameld over de geschiedenis van Wateringen en Kwintsheul. Dit fotoboek geeft een indruk hoe veel er is veranderd tussen 1973 en 1998. Vooral het oude cultuurlandschap is ingrijpend veranderd door verstedelijking en herverkaveling. (ISBN 90-73540-08-9)

€17,95 €22,95
Wateringen en Kwintsheul 25 in beeld.jpg (75867 bytes)
Have en Goed 

In Have en Goed tonen ruim honderd foto's huidige en verdwenen boerderijen in Wateringen en Kwintsheul. Het is een uniek fotoboek met bekende en nog niet eerder gepubliceerde foto's van inmiddels verdwenen boerderijen. Niet slechts nostalgie, maar een middel om duidelijk te maken wat er al verdwenen is en wat er nog aan schoons te bewaren is in onze dorpen. (ISBN 90-73540-13-5)

€17,95 €22,95
Boek_Have_en_Goed.jpg (72512 bytes)
Op deze DTB Westland cd-rom vindt u Doopregisters, aangevuld met enkele registers van geboorte en besnijdenis, Trouwregisters uit DTB boeken en Gaarders, Begraaf- en overlijdensregisters, aangevuld met het H. Oliesel uit DTB boeken en Gaarders, Lidmatenregisters, aangevuld met communie- en vormsellijst.
Van de voormalige gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Maasland, Monster, Naaldwijk, Schipluiden, Wateringen, Loosduinen en Hoek van Holland.

De Burgerlijke Stand (welke op de 1e cd-rom van de Studiegroep in 2003 stond) is als extraatje opgenomen. De sindsdien binnengekomen verbeteringen van foutmeldingen zijn, na controle, hierin opgenomen.

  UITVERKOCHT
Met deze DVD trachten de makers u een indruk te geven hoe de Wateringers de oorlogsperiode van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 in en rondom Wateringen, hebben beleefd.

In de film vertellen ooggetuigen hun eigen verhaal en u ziet een aantal reconstructies die deze, soms moeilijke momenten, van de betrokkenen illustreren.
€8,00 €11,60
     

 Prijzen onder voorbehoud.